PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je společnost Cool Learning s.r.o., IČO 05102766 se sídlem Na okraji 335/42C, Praha 162 00 (dále jen: "Správce").

1.2 Kontaktní údaje správce jsou: Na okraji 335/42C, Praha 162 00, e-mail: supermum@supermum.cz

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Správce zpracovává e-mailovou adresu, kterou jste mu poskytl/a na základě dobrovolného odebírání newsletterů.

2.2 Údaje shromažďované automaticky (mohou, ale nemusí zahrnovat):

2.2.1 identifikační údaje zařízení nebo jiné jedinečné identifikační údaje, například adresa ip, imei, imsi;

2.2.2 identifikátory zobrazení reklam, jako jsou např. 'cookies' (účelem cookies je fungování webových stránek a měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách)

2.2.3 informace o prohlížeči

2.3 Osobní údaje budou zpracovány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

3.1.1 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

3.1.2 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.1.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1 Zásadně neprodáváme, nezpřístupňujeme ani nepředáváme shromažďované informace jiným subjektům, ledaže povinnost jejich zpřístupnění vyplývá z obecně platných právních předpisů, nebo když jsou údaje o uživateli nezbytné pro poskytování služeb uživatelům s určitým cílem.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. VAŠE PRÁVA

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte:

6.1.1 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

6.1.2 právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

6.1.3 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

6.1.4 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

6.1.5 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Odesláním žádosti o zasílání newsletterů z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.